Wіaњciowoњci utworu

sheet music
Help →  Polish →  Wіaњciowoњci utworu
prev next

Ustawienie wіaњciwoњci utworu.

«Ogуlne» – Ogуlne wіaњciwoњci utworu.

  • «Odlegіoњж pomiкdzy piкcioliniami» – Ustawia odstкp pomiкdzy piкcioliniami na stronie dla wszystkich kompozycji.
  • «Skala» – Ustawia skalк (od 50% do 200%) wyњwietlania danych na stronie, co jest wykorzystywane przy drukowaniu lub eksporcie partytury do pliku graficznego.
  • «Odstкp pomiкdzy nutami» – Sposуb w jaki nuty wypeіniaj№ takt.
  • “Rуwnomiernie” – Przestrzeс zajmowana przez nutк w takcie zaleїy od wielkoњci i iloњci obrazu graficznego. “Proporcjonalnie” – Przestrzeс zajmowana przez nutк w takcie zaleїy od czasu trwania dџwiкku. “Pozycyjnie” – Piкciolinia jest rуwnomiernie podzielona na takty a poіoїenie nut teї okreњla siк rуwnomiernie. “Odlegіoњж miкdzy nutami” – Zwiкkszanie/zmniejszanie odlegіoњci miкdzy nutami. Domyњlnie ta odlegіoњж wynosi 2 piksele. To ustawienie dotyczy caіej kompozycji, ale moїe byж rуїne dla kaїdej z piкciolinii

«Ustaw styl wyrуwnania piкciolini.»

 • «Styl і№czenia nut» – okreњla sposуb, w jaki nuty w takcie s№ grupowane. Opcje s№ takie: 1) bez belki; 2) і№czenia wszystkich nut taktu w jedn№ grupк; 3) grupowanie nut zgodnie z metrum; 4) dowolne grupowanie. Domyњlnie, to ustawienie dotyczy caіoњci utworu, ale moїna styl і№czenia nut ustawiж oddzielnie dla kaїdego taktu «Ustaw styl grupowania nut.»
 • «Wyrуwnanie» – Ustala poziome wyrуwnanie taktуw i pionowe wyrуwnanie piкciolinii na wszystkich stronach partytury.
 • «Pusta strona na pocz№tku» – Okreњla liczbк pustych (bez piкciolinii) stron na pocz№tku kompozycji. Na takich stronach moїna umieњciж tekst, obrazki i rуїne elementy ozdobne.

«Strona» – Okreњla parametry strony przeznaczonej do druku.

 • «Miara» – Ustala wielkoњж jednostek do pomiaru strony w: milimetrach, calach lub pikselach.
 • «Rozmiar papieru» – Ustawia orientacjк i rozmiary papieru w drukarce. Moїna wybieraж miкdzy 26 zdefiniowanymi formatami papieru. Uїytkownik moїe teї podaж wіasne rozmiary kartki wybieraj№ж opcjк Dowolne z rozwijanej listy formatуw.
 • «Margines» – Ustawia marginesy: lewy, prawy, dolny i gуrny strony w wybranej miarze pomiaru strony: milimetrach, calach lub pikselach.

«Ustawienia drukowania» – Ustawia dodatkowe parametry drukowania.

 • «Drukuj puste linie na koсcu kompozycji» – Jeњіi nie wybrano tej opcji, to drukowanie koсczy siк wraz z koсcem danych.
 • «Drukuj puste takty na koсcu kompozycji» – Jeњli zaznaczona jest poprzednia opcja, to moїemy dodatkowo puste linie podzieliж na takty.
 • «Drukuj numery taktуw» – Jeњli ta opcja nie jest uaktywniona, to nie drukuje siк numerуw taktуw.

«Mapa perkusyjna» – Mapa kompozycji. (Wykorzystywana do translacji nut perkusyjnych na komunikaty MIDI.)

«Opis» – Ustawienia pewnych domyњlnych wartoњci, np szerokoњci pustego taktu, odstкpu przed pierwsz№ nut№ w takcie, a takїe przesuniкcia pewnych elementуw zapisu nutowego.

«Podpis» – Mozna podaж autora muzyki, autora sіуw i okreњliж wіaњciciela praw autorskich do utworu. Moїna takїe dodaж kilka zdaс dowolnego opisu.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software