Właściwości partii

sheet music
Help →  Polish →  Właściwości partii
prev next

Ustawienie parametrów partii.

 

  • «Nazwa» – Nazwa partii używana w drzewie projektu.
  • «Barwa» – Domyślna ścieżka MIDI stosowana do odtwarzania, pod warunkiem, że nie wybrano głosu dla tej partii.
  • «Transpozycja» – Interwał pomiędzy notacją a rzeczywistą wysokością dźwięków podczas odtwarzania.
  • «Kanał» – Kanał MIDI przypisany do partii i używany podczas odtwarzania.
  • «Głośność» – Głosność kanału MIDI przypisanego do tej partii.
  • «Pan» – Potencjometr panoramiczny kanału MIDI przypisanego do tej partii.
  • «Wycisz» – Wycisz tą partię w czasie odtwarzania.
  • «Odstęp między piecioliniami» – Ustawia odstęp (w metryce strony: milimetrach, calach lub pikselach) między pięcioliniami na danej stronie. Jeżeli wartość ta nie jest podana, to przyjmowana jest domyślny odstęp, taki jak w całym utworze.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software