Dodawanie nut i symboli

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie nut i symboli
prev next

Aby dodaж nuty i symbole, naleїy najpierw wybraж jeden z paneli Dodawanie nut i symboli lub Dodawanie nut i symboli, wcisn№ж przycisk odpowiedniej nuty lub symbolu, a potem korzystaj№c z myszki umieњciж nutк lub symbol w danym miejscu utworu. Aby napisaж bemol, krzyїyk itd., naleїy wcisn№ж odpowiedni przycisk na panelu, a nastкpnie wskazaж myszk№ zadan№ nutк. Chc№c zapisaж legato, naleїy nacisn№ж «Legato» Dodawanie nut i symboli, potem klikn№ж myszk№ nutк pocz№tkow№, zwolniж klawisz myszy i przesun№ж ten wskaџnik na koсcow№ nutк іuku legato. Podczas wprowadzania nut lub pauz, moїna zmieniaж czas trwania wprowadzanej nuty lub pauzy albo przez menu kontekstowe, albo klawiszami numerycznymi od 0 do 6.

Jeїeli edytor pracuje w trybie wstawiania «Wstaw» (aktywowanym klawiszem «Ins»), to nuty i pauzy, ktуre nastкpuj№ po wstawionej nucie bкd№ przesuniкte w stronк koсca taktu, a jeњli wskutek tego znajd№ siк poza taktem, to zostan№ usuniкte.

Akordy mog№ byж dodawane wyі№cznie w trybie «Wstaw» (aktywowanym klawiszem «Ins») albo po wciњniкciu przycisku «Akord» na panelu («Nuty»).

Nutom mog№ towarzyszyж symbole, takie jak «Kasownik» Dodawanie nut i symboli, «Staccato» Dodawanie nut i symboli, «Portamento» Dodawanie nut i symboli, itp.W tym celu przed wybraniem nuty, wciskamy przycisk odpowiedniego symbolu.

Przycisku «Wymaї» Dodawanie nut i symboli uїywamy do usuwania nut i symboli. W tym celu naleїy wcisn№ж przycisk wymazywania, a potem klikn№ж wybran№ nutк b№dџ symbol i usun№ж уw element z piкciolinii.

Przyciski «Pojedyсcze wprowadzanie» Dodawanie nut i symboli | «Wielekrotne wprowadzanie» Dodawanie nut i symboli | «Szybkie wprowadzanie» Dodawanie nut i symboli sіuї№ do przeі№czania trybu wprowadzania danych. W trybie pojedyсczego wprowadzania, po dodaniu nuty b№dџ symbolu, program powraca do trybu wyboru. W trybie wielokrotnego wyboru, moїna kontynuowaж dodawanie nastкpnych takich samych nut b№dџ symboli, bez koniecznoњci korzystania z przycisku «Wskaџnik» Dodawanie nut i symboli. W trybie szybkiego wprowadzania, program dodaje nutк b№dџ symbol w miejscu utworu wskazywanym kursorem, w chwili, gdy naciskamy na przycisk nuty b№dџ symbolu.

 

Jeњli przy wprowadzaniu nuty jest wciњniкty przycisk Dodawanie nut i symboli, to nuta staje siк «Duol№», «Triol№» itd. Jeњli pozycja i czas trwania takiej formacji wykraczaj№ poza bieї№ce metrum, to taka operacja jest ignorowana.

Waїne jest aby zapamiкtaж, їe program automatycznie dopeіnia takt pauzami, a kaїda nowa nuta nadpisuje pauzy. Dlatego nie ma potrzeby usuwania pauz po dodaniu nowej nuty. Jeїeli chcemy mieж zupeіnie pusty takt, to moїna ukryж pauzy, korzystaj№c z poleceс: «Zmieс» | «Ukryj/Pokaї pauzy».

Nuty moїna takїe wprowadzaж korzystaj№c z paneli: Dodawanie nut i symboliDodawanie nut i symboliDodawanie nut i symboli, a takїe z Zewnкtrznego urz№dzenia MIDI (keybord MIDI) lub «Skrуtуw klawiszowych».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software