Wprowadzanie interwałów

sheet music
Help →  Polish →  Wprowadzanie interwałów
prev next

Panel interwałów  pozwala dodać następną nutę odległą o podany interwał od nuty poprzedniej.

Przed dodaniem nuty, należy ustawić następujące parametry:
– tryb kursora (czy po dodaniu nuty, kursor ma się przesunąć, czy też nie), przyciskiem “Akord”;
– kierunek interwału (czy interwał ma być liczony w górę czy też w dół), przyciskami odpowiednio “Wyżej” lub “Niżej”;
– czas trwania nuty (rozwinąć listę strzałką przycisku “Duration” i wybrać z listy albo naciskać kilka razy ten przycisk, zmieniając cyklicznie wartości);
– liczbę oktaw, które trzeba dodać do interwału.

Można też do nuty dodać tryl lub tremolo, a także wydłużyć czas trwania nuty kropką lub podwójną kropką.

Po kliknięciu przycisku pożądanego interwału, nuta jest dodawana w miejscu bieżącej pozycji kursora, z parametrami ustawionymi jak opisano wyżej.

Patrz: «Skróty klawiszowe».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software