Akordy

sheet music
Help →  Polish →  Akordy
prev next

Program umoїliwia utworzenie szablonуw akordуw, w celu ich pуџniejszego szybszego wprowadzania. Lista akordуw jest dostкpna z gіуwnego menu: «Szablony» | «Akordy» | «Spis akordуw».

W celu utworzenia nowego akordu, naleїy dodaж tworz№ce akord nuty w dowolnym miejscu utworu, zaznaczyж te nuty i klikn№ж przycisk  na panelu  lub teї wykonaж polecenie «Szablony» | «Akordy» | «Zapisz». Pojawi siк okno dialogowe. Aby opisaж akord, naleїy podaж nazwк akordu, grupк i nazwк pliku. Zapisany akord staje siк dostкpny na liњcie akordуw programu i zostaje wyњwietlony na panelu .

Polecenie: «Szablony» | «Akordy» | «Zapisz jako …» nie dodaje akordu do listy akordуw programu. Zapisane w ten sposуb akordy mog№ jednak posіuїyж innym uzytkownikom.

Patrz: «Dodaj akord».


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software