Właściwości taktu

sheet music
Help →  Polish →  Właściwości taktu
prev next

Ustawia właściwości taktu.

  • «Metrum» – Specyfikuje rzeczywisty czas trwania taktu, jeśli ów czas różni się od czasu ustalonego przez metrum.
  • «Złam pięciolinię» – Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że następny takt rozpocznie się od nowej pięciolinii.
  • «Złam stronę» – Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że następny takt pojawi się na nowej stronie.
  • «Puste strony po złamaniu» – Można podać liczbę pustych stron wstawianych po złamaniu strony. Na takich stronach można umieszczać tekst, obrazki i inne elementy.
  • «Styl grupowania nut» – Określa sposób, w jaki nuty w takcie są łączone belką. Możliwe są natępujące możliwości: 1) Bez belki; 2) belka łączy wszystkie nuty taktu w jedną grupę; 3) belka grupuje nuty zgodnie z metrum; 4) własne ustawienia grupowania. Domyślnie, w każdym takcie te ustawienia mogą być różne. (Patrz: «Ustaw styl grupowania nut»)

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software