Formatowanie

sheet music
Help →  Polish →  Formatowanie
prev next

Odległość między pięcioliniami określa się ustawiając wartość «Odstęp pięciolinii» na karcie «Ogólne» okna dialogowego «Właściwości kompozycji» (element «Kompozycja» głównego menu). Pięciolinie można wyrównać w pionie naciskając przycisk  lub przyciskami  na panelu . Program może jednak zmienić te wartości, kiedy próbuje ponownie rozmieścić pięciolinie na stronie.

Odległości między nutami określa się ustawiając wartość «Odstępy między nutami» na karcie «Ogólne» okna dialogowego «Właściwości kompozycji» (element «Kompozycja» głównego menu). Ta wartość jest używana tylko wtedy, jeśli odstępy między nutami ustawiono na «Równomierne». Jeśli odstępy ustawiono jako «Proporcjonalne», to odstępy między nutami zależą od czasu trwania nut. Jeżeli ustawiono «Pozycyjne» odstępy między nutami, to wtedy program oblicza ogólną liczbę uderzeń na stronie, dzieli to przez liczbę wierszy, a następnie rozmieszcza nuty zgodnie z jednostkami taktu. Zmieniać odległość między nutami można także przyciskiem  albo przyciskami  i  na panelu . Jeśli takty są justowane, to odległości między nutami mogą się różnić od domyślnych.

Można dodać odstęp (pustą przestrzeń) pomiędzy taktami naciskając przycisk  lub przyciski  i  na panelu .

Każda pięciolinia jest domyślnie justowana pomiędzy lewym i prawym marginesem kartki (patrz: «Kompozycja» | «Właściwości kompozycji» | «Strona»). Lewe i prawe wcięcie pieciolinii można regulować przyciskiem  lub przyciskami  na panelu .

Mozna także ustawiać odległość pomiędzy kluczmi, znakami chromatycznymi tonacji i metrum (domyślnie ustawiono na 0) w oknie dialogowym «Właściwości kompozycji» («Kompozycja» w głównym menu) na karcie «Rozmieszczenie».

Domyślnie program wyrównuje pięciolinie zgodnie z szerokością i wysokością strony. Ustawia się odpowiednie wartości w oknie dialogowym «Właściwości kompozycji» («Kompozycja» w głównym menu) na karcie «Ogólne». Oczywiście, można zmienić to wyrównanie dla każdej z pięciolinii (panel  przycisk ) i dla każdej strony (panel  przycisk ), jeśli tylko nie jest włączone wyrównywanie globalne.

Można także wyrównywać tekst w utworze (panel  przyciski  lub ). Wyrównanie działa w obrębie prostokąta wypełnionego tekstem. W celu zmiany wyrównania, należy zaznaczyć tekst i nacisnąć odpowiedni przycisk.

Można także wyrównywać symbole i słowa, zarówno w pionie, jak i w poziomie, korzystając z przycisków  i  na panelu . Należy zaznaczyć wybrane symbole (przy wciśniętym klawiszu “Alt” kliknięcie na jeden z symboli spowoduje zaznaczenie wszystkich symboli tego samego rodzaju w jednym wierszu, np.: wszystkich słów).


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software