Dodatkowe komunikaty MIDI

sheet music
Help →  Polish →  Dodatkowe komunikaty MIDI
prev next

Generowany na podstawie utworu strumień MIDI można wzbogacić o dodatkowe komunikaty MIDI. Takie komunikaty można dodawać do podstawowego strumienia MIDI w czasie odtwarzania lub podczas importu z pliku MIDI.

Do sterowania komunikatami MIDI przeznaczono w programie specjalny edytor. Aby otworzyć edytor należy z poziomu głównego menu wybrać: “Okna” | “Edytory” | “Edytor komunikatów MIDI”. Edytor przypomina skalę czasową podzieloną taktami oraz jednostkami taktu. Kursor edytora jest zsynchronizowany z kursorem utworu. KOmunikaty są reprezentowane przez następstwo bajtów w zapisie szesnastkowym. Aby dodać nowy komunikat, należy umieścić kursor w żądanej pozycji a następnie nacisnąć przycisk . Otworzy się okno dialogowe, w którym można wpisać treść komunikatu szesnastkowo (bez spacji) albo wybrać jeden z komunikatów z listy i ustawić jego parametry. Aby zmienić lub usunąć komunikat MIDI, należy zaznaczyć ów element w edytorze, a następnie kliknąć jeden z przycisków, odpowiednio:  albo .


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software