Gіуwne menu

sheet music
Help →  Polish →  Gіуwne menu
prev next

«Plik» – Polecenia zwi№zane z plikami i programem

 

 

 •  «Nowy» – Rozpocznij nowy utwуr.
 •  «Otwуrz» – Otwуrz plik file lub importuj plik MIDI.
 • «Otwуrz ponownie» – Wybierz z listy ostatnio otwieranych plikуw.
 • «Zamknij» – Zamknij aktywne okno z utworem.
 • «Zamknij wszystko» – Zamknij wszystkie okna z utworami.
 •  «Zapisz» – Zapisz aktywny utwуr do pliku.
 •  «Zapisz jako …» – Zapisz aktywny utwуr do pliku MagicScore o innej nazwie lub eksportuj do pliku MIDI.
 •  «Wyњlj e-mail do …» – Wyњіij wiadomoњж e-mail z zaі№czonym aktywnym utworem.
 • «Eksport» – Eksportuj aktywny utwуr jako grafikк (GIF, JPEG, BMP).
 •  «Drukuj» – Drukuj aktywny utwуr.
 •  «Podgl№d wydruku» – Podgl№d wydruku utworu przed wydrukowaniem.

«Edycja» – Polecenia edycyjne

  •  «Krok do tyіu» – Anuluj ostatni№ operacjк.
  •  «Krok do przodu» – Powtуrz ostatnio anulowan№ operacjк.
  • «Zaznacz symbole na piкciolinii» – Zaznacz wszystkie nuty i symbole w aktywnej partii, piкciolinii lub gіosie.
  • «Zaznacz elementy projektu» – Zaznacz elementy projektu.
  •  «Wytnij» – Przenieњ zaznaczone nuty i symbole do schowka (przeniesione elementy znikaj№ z utworu!).
  •  «Kopiuj» – Kopiuj zaznaczone nuty i symbole do schowka.
  •  «Wklej» – Kopiuj zawartoњж schowka do utworu w miejscu bieї№cej pozycji kursora (zawartoњж schowka nie znika!).
  • «Wklej specjalnie» – Kopiuj zawartoњж schowka w miejscu bieї№cej pozycji kursora aktywnej piкciolinii lub gіosu (Stosuje siк wtedy, gdz trzeba przesun№ж nuty do innej piкciolinii lub innego gіosu).
  •  «Usuс» – Usuwa zaznaczone elementy z utworu.

 

«Kompozycja» – polecenia i ustawienia

  • «Wіaњciwoњci kompozycji» – Ustaw wіaњciwoњci kompozycji.
  • «Dodaj sekcjк» – Dodaj sekcjк do aktywnej kompozycji.
  • «Usuс sekcjк» – Usuс sekcjк z aktywnej kompozycji.
  • «Wіaњciwoњci sekcji» – Ustaw wіaњciwoњci sekcji w aktywnej kompozycji.
  • «dDdaj partiк» – Dodaj partiк do aktywnej sekcji.
  • «Usuс partiк» – Usuс partiк z aktywnej sekcji.
  • «Wіaњciwoњci partii» – Ustaw wіaњciwoњci sekcji w aktywnej partii.
  • «Dodaj piкcioliniк» – Dodaj piкcioliniк do aktywnej partii.
  • «Usuс piкcioliniк» – Usuс piкcioliniк z aktywnej partii.
  • «Wіaњciwoњci piкciolinii» – Ustaw wіaњciwoњci pieciolinii w aktywnej partii.
  • «Dodaj gіos» – Dodaj nowy gіos do aktywnej piкciolinii.
  • «Usuс gіos» – Usuс gіos z aktywnej piкciolinii.
  • «Wіaњciwoњci gіosu» – Ustaw wіaњciwoњci gіosu na aktywnej piкciolinii.

 

«Format» – Polecenia do zarz№dzania piкcioliniami i symbolami.

 • «Symbole» – Polecenia do zarz№dzania symbolami.
  • «Ogonek w gуrк» – Zmieс kierunek ogonka zaznaczonych nut lub nut na bieї№cej pozycji kursora.
  • «Ogonek w dуі» – Zmieс kierunek ogonka zaznaczonych nut lub nut na bieї№cej pozycji kursora.
  • «Zmieс dіugoњж belki» – Zmieс dіugoњж belki і№cz№cej zaznaczone nuty lub nuty na bieї№cej pozycji kursora.
  • «Poі№cz nuty» – Poі№cz belk№ zaznaczone nuty, ktуrych czas trwania jest nie mniejszy od 1/4.
  • «Rozі№cz nuty» – Rozdziel poі№czone belk№ nuty.
  • «Zast№p nutк par№ nut» – Zast№p zaznaczon№ nutк dwoma jednakowymi nutami o poіowie czasu trwania nuty pocz№tkowej.
  • «Zast№p nut№ parк nut» – Zast№p dwie jednakowe nuty jedn№ nut№ o dwa razy wiкkszym czasie trwania.
  • «Wyrуwnanie w poziomie» – Wyrуwnaj symbole i elementy projektu piкciolinii w poziomie, rуwnaj№c do pierwszego zaznaczonego elementu.
  • «Wyrуwnanie w pionie» – Wyrуwnaj symbole i elementy projektu piкciolinii w pionie, rуwnaj№c do pierwszego zaznaczonego elementu.
 • «Rozmieszczenie» – Polecenia do zarz№dzania pozycj№ elementуw i odstкpami.
  • «Odstкp przed nut№» – Zmieс odstкp przed nut№ na bieї№cej pozycji kursora.
  • «Odstкp za taktem» – Wstaw pusty odstкp pomiкdzy taktem, w ktуrym znajduje siк kursor, a taktem nastкpnym.
  • «Domyњlny odstкp» – Ustaw odstкp na domyњlnej pozycji kursora jako odstкp domyњlny.
  • «Dodatkowe przesuniкcie piкciolinii w dуі» – Ustaw dodatkowe przesuniкcie w dуі piкciolinii na bieї№cej pozycji kursora.
  • «Dodatkowy lewy margines piкciolinii» – Ustaw dodatkowy lewy margines piкciolinii na bieї№cej pozycji kursora.
  • «Dodatkowy prawy margines piкciolinii» – Ustaw dodatkowy prawy margines piкciolinii na bieї№cej pozycji kursora.
  • «Domyњlne przesuniкcie» – Na bieї№cej pozycji kursora ustaw wszystkie dodatkowe przesuniкcia i marginesy jako domyњlne.
  • «Ustaw wyrуwnanie taktуw w poziomie» – Na stronie z bieї№c№ pozycj№ kursora wyrуwnaj takty w poziomie.
  • «Usuс wyrуwnanie taktуw w poziomie» – Na stronie z bieї№c№ pozycj№ kursora usuс wyrуwnanie taktуw w poziomie.
  • «Ustaw wyrуwnanie piкciolinii w pionie» – Na stronie z bieї№c№ pozycj№ kursora wyrуwnaj piкciolinie w pionie.
  • «Usuс wyrуwnanie piкciolinii w pionie» – Na stronie z bieї№c№ pozycj№ kursora usuс wyrуwnanie piкciolinie w pionie.
  • «Pozycja domyњlna» – Przesuс zaznaczone elementy piкciolinii na pozycje domyњlne.
 • «Јamanie» – Polecenia do іamania piкciolinii i strony.
  • «Zіam piкcioliniк» – Wstaw symbol zіamania pieciolinii na koсcu bieї№cego taktu.
  • «Usuс zіamanie pieciolinii» – Usuс symbol zіamania pieciolinii na koсcu bieї№cego taktu.
  • «Zіam stronк» – Wstaw symbol zіamania strony na koсcu bieї№cego taktu.
  • «Usuс zіamanie strony» – Usuс symbol zіamania strony na koсcu bieї№cego taktu.

«Narzкdzia» – Polecenia do odtwarzania, nagrywania i zmiany skali.

 

  •  «Odtwarzaj» – Rozpocznij odtwarzanie od bieї№cej pozycji w aktywnym utworze.
  •  «Stop» – Zatrzymaj odtwarzanie lub nagrywanie.
  •  «Nagrywaj» – Rozpocznij nagrywanie z urz№dzenia MIDI od bieї№cej pozycji w aktywnym utworze.
  •  «Idџ na pocz№tek» – Ustaw bieї№c№ pozycjк kursora w aktywnym utworze na pocz№tku kompozycji.
  •  «Idџ na koniec» – Ustaw bieї№c№ pozycjк kursora w aktywnym utworze na koсcu kompozycji.
  •  «Powiкsz» – Powiкksz partyturк o 10%
  •  «Pomniejsz» – Zmniejsz partyturк o 10%.
  • «100%» – Ustaw skalк na 100%.

 

«Szablony» – Polecenia do zarz№dzania symbolami uїytkownika, akordami, itd.

 •  «Symbols» – Zarz№dzaj spisem symboli (wbudowanych i uїytkownika).
 •  «Sposoby wykonania» – Zarz№dzaj spisem sposobуw wykonania (wbudowanych i uїytkownika).
 •  «Akordy» – Zarz№dzaj spisem akordуw (wbudowanych i uїytkownika).
 • «Mapa perkusyjna» – Ustaw mapк translacji nut perkusyjnych.
 •  «Spis gitar» – Zarz№dzaj spisem gitar uzytkownika.
 • «Transpozycje» – Zarz№dzaj spisem transpozycji uїytkownika.
 • «Instrumenty» – Zarz№dzaj spisem instrumentуw uїytkownika.

«Obsіuga» – Opcje programu.

 

 

 • «Ustawienia» – Ustaw tryb pracy urz№dzeс oraz tryb nagrywania.

    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software