Dodawanie taktu

sheet music
Help →  Polish →  Dodawanie taktu

Ustawiamy kursor wewnątrz taktu w punkcie, w którym chcemy wstawić nowy takt lub takty. Używamy do tego celu klawiszy kierunkowych (klawisze Lewo, Prawo, Góra, Dół) lub myszki. Dodawane takty będą wsawione za pozycją kursora.

  • Z poziomu głównego menu wybieramy «Kompozycja» | «Dodaj kreskę taktową».
  • Można też wcisnąć i przytrzymać prawy klawisz myszy na spisie pięciolinii i wierszy. Pojawi się munu kontekstowe, z którego wybieramy pozycję «Dodaj takt». Otworzy się okno dialogowe, w którym możemy podać liczbę taktów do wstawienia.

 


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software