Dodaj nuty korzystaj№c z wirtualnej gitary

sheet music
Help →  Polish →  Dodaj nuty korzystaj№c z wirtualnej gitary
prev next

(Ta moїliwoњж jest dostкpna wyі№cznie z wersj№ «Maestro» version).

Narzкdzie jest umieszczone na panelu Dodaj nuty korzystaj№c z wirtualnej gitary. Progi gitary wirtualnej odpowiadaj№ progom gitary rzeczywistej.

Moїna dodawaж akordy dla wielu rodzajуw zdefiniowanych gitar (patrz: «Szablony» | «Spis gitar»); sіuїy do tego celu przeі№cznik «Rodzaj gitary» Dodaj nuty korzystaj№c z wirtualnej gitary. Korzystaj№c z «Szablony» | «Spis gitar», moїna modyfikowaж rodzaje gitar i dodawaж nowe. Czas trwania akordu ustawia siк poleceniem «Czas trwania» lub przeі№cznikiem Dodaj nuty korzystaj№c z wirtualnej gitary.

Akordy s№ dodawane w miejscu bieї№cego poіoїenia kursora na piкciolinii; dotychczasowe dane s№ z tego miejsca usuwane.


    music notation software       music composition software       sheet music       music writing software       download music notation software